Program i plan

Program i plan

Zoopsychologia_behawior_psy

Nazwa jednostki prowadzącej studia :

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Nazwa studiów podyplomowych:          

Zoopsychologia – problemy behawioru psów

Przypisanie poziomu PRK: 7

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze: 7

Czas trwania studiów:

2 semestry (1 rok) 1.10.2020 – 15.09. 2021

Liczba ECTS: 30

Tryb i warunki ukończenia studiów podyplomowych

  • zaliczenie przedmiotów określonych w planie studiów,
  • złożenie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej realizowanej pod opieką wybranego promotora w drugim semestrze studiów,
  • odbycie i zaliczenie 10 godzin praktyk pod opieką Wykładowcy studiów,
  • pozytywny wynik egzaminu końcowego, obejmującego tematykę wszystkich realizowanych przedmiotów ujętych w programie studiów,
  • uregulowanie pełnej odpłatności za studia (5 500 zł.)

Sposób wyliczenia ogólnego wyniku ukończenia studiów podyplomowych

Końcowy wynik studiów stanowi: 40% oceny uzyskanej z egzaminu, 40% oceny z pracy dyplomowej, 20% oceny z zaliczenia praktyk.

Plan studiów

Forma studiów: niestacjonarne

Liczba godzin zajęć w semestrach: W – wykład, CS – ćwiczenia seminaryjne, ZP – zajęcia praktyczne

Forma zaliczenia: jeśli występuje egzamin jako forma weryfikacji efektów uczenia się - E; zaliczenie na ocenę - Z_O; zaliczenie – Z

program

Zasady i forma realizacji praktyk

Uczestnik studiów odbywa praktykę w wymiarze 10 h. Praktyka realizowana jest pod opieką Wykładowcy studiów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Termin praktyk ustalany jest indywidualnie z Wykładowcą. Praktyka polega na pracy z psami wykazującymi problemy behawioralne pod nadzorem Wykładowcy i kończy się zaliczeniem na ocenę

Sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia

W ramach poszczególnych przedmiotów dokonywane jest zaliczenie na podstawie oceny obecności (min. 80%) oraz aktywności w zajęciach. Obecność jest weryfikowana na listach obecności, przekroczenie limitu dopuszczalnych nieobecności, o ile jest to przypadek usprawiedliwiony, powoduje konieczność indywidualnego zaliczenia przedmiotu w porozumieniu z prowadzącym. Uzyskaniu zaliczenia z przedmiotu nie towarzyszy wystawienie oceny. W przypadku braku zaliczenia choćby jednego przedmiotu słuchacz nie jest dopuszczany do egzaminu końcowego. Weryfikacja założonych efektów uczenia się dla przedmiotów, wymienionych w planie studiów w pkt. 1-9, dokonywana jest podczas egzaminu końcowego. Egzamin obejmuje: jedno zagadnienie z przedmiotów wymienionych w pkt. 1 – 4 (wybór losowy), dwa zagadnienia z przedmiotów wymienionych w pkt. 5 – 9 (wybór losowy).

Lista wykładowców  ( w kolejności alfabetycznej ):

Ewa Adamkiewicz

Sybilla Berwid-Wójtowicz  

Katarzyna Fiszdon, 

Joanna Iracka,

Tadeusz Kaleta,

Andrzej Kłosiński,

Jagna Kudła,

Jolanta Łapińska,

Agnieszka Samolej,

Aleksandra Szywała.

 

Terminy zjazdów: 

zjazdy planowane w weekendy co 2 tygodnie zgodnie z planem turnusów obowiązującym w SGGW.

Terminy zjazdów zostaną podane we wrześniu.