Rekrutacja

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe „Zoopsychologia - problemy behawioru psów” jest otwarta i działa zgodnie z instrukcją zgłaszania.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe ( zał 1 ),
  2. odpis albo poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych, a w przypadku ukończenia studiów o profilu innym niż biologiczny odpis dyplomu ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego z zakresu kynologii lub dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z psami (wolontariat, hodowla, dom tymczasowy, hotel dla psów)
  3. dowód wniesienia opłat wpisowej.

Termin naboru  - 22.06.2020 - 24.09.2020

maksymalna liczba miejsc  - 30

minimalna liczba osób do uruchomienia edycji  - 20

Dokumenty można składać w terminie od 22.06.2020 do 24.09.2020 r. za pomocą:

  1. poczty tradycyjnej na adres: Dziekanat Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa (z dopiskiem:  studia podyplomowe zoopsychologia)                                     
  2. osobiście:  Dziekanat Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, pokój 69 lub 34.

Opłaty za studia proszę pobrać na konto: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060.
Odbiorca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Adres: ul Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Tytuł wpłaty:
Studia Podyplomowe Zoopsychologia kod PC 507-10-070100-S00167 -99
nazwisko i imię studenta

Przyjęcie na studia podyplomowe wyniku po łącznym spełnieniu:

  • spełniają rekrutację
  • dokonaniu opłat wpisowej.

Po spełnieniu wymagań ukończenia studiów wraz z uregulowaniem pełnej odpłatności słuchania dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych według kryteriów ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zasady odpłatności:

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 5500,00 zł:

  1. opłata wpisowa 500,00 zł,
  2. czesne 5000,00 zł

możliwość płatności czesnego w dwóch ratach:

I rata 2500,00 zł płatna przed uwzględnieniem I semestru

II rata 2500,00 zł płatna przed zastosowaniem II semestru

Uczelnia wystawia fakturę VAT na żądanie Nabywcy będącego osoba fizyczną zgodnie z 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), czyli w przypadku zgłoszenia żądania przez Nabywcę nie później niż w terminie 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Uczelnia nie wystawi faktury, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone po tym terminie.

W przypadku, gdy Nabywcą jest firma, Uczelnia wystawia VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, czyli do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Uczelnia otrzymała wpłatę za studia podyplomowe.

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem studiów dostępnym tutaj  KLIK